۱۳۹۷ خرداد ۱۲, شنبه

شماری از نوشته ها گفتگوها میز گردها و اثار دکتر جلال ایجادی


قران نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی و التقاطی - (بخش چهارم)[۱۰ مه ۲۰۱۶]
» قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش سوم)[۲۷ آپريل ۲۰۱۶]
» قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش دوم)[۱۹ آپريل ۲۰۱۶]
» قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش یکم)[۰۷ آپريل ۲۰۱۶]
» خداناباوری و آتئیسم در حکومت الهی [۲۸ فوريه ۲۰۱۶]
» کفرگویی و نقد علمی قرآن یک ضرورت است [۱۱ فوريه ۲۰۱۶]
» آقایان اشکوری و سروش، خشونت و تبعیض در قرآن (بخش دوم) [۰۷ ژانويه ۲۰۱۶]
» آقایان اشکوری و سروش، شما در باره اسلام شناخت علمی ندارید (بخش اول)[۲۷ دسامبر ۲۰۱۵]
» پایان کنفرانس جهانی کاپ ۲۱ و محیط زیست ایران (بخش چهارم) [۱۵ دسامبر ۲۰۱۵]
» کنفرانس جهانی کاپ ۲۱ و محیط زیست ایران (بخش سوم) [۰۹ دسامبر ۲۰۱۵]
» داعش، اسلام و آقای یوسفی اشکوری [۲۷ نوامبر ۲۰۱۵]
» پاریس، تروریسم اسلامی و دمکراسی زخمی [۱۴ نوامبر ۲۰۱۵]
» کنفرانس جهانی کاپ ۲۱ و محیط زیست ایران (بخش دوم) [۰۷ نوامبر ۲۰۱۵]
» کنفرانس جهانی کاپ ۲۱ و محیط زیست ایران (بخش یکم) [۲۶ اکتبر ۲۰۱۵]
» نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ (عبدالکریم سروش- بخش نهم)[۱۶ اکتبر ۲۰۱۵]
» تروریسم اسلامی، غرب و جامعه ای مضطرب [۰۳ اکتبر ۲۰۱۵]
» نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ (عبدالکریم سروش- بخش هشتم)[۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵]
» نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ (عبدالکریم سروش- بخش هفتم)[۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵]
» xنواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ (عبدالکریم سروش - بخش ششم)[۳۰ اوت ۲۰۱۵]
» نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ عبدالکریم سروش (بخش پنجم)[۱۳ اوت ۲۰۱۵]
» جامعه شناسی بازیگران و قرارداد اتمی [۲۳ ژوييه ۲۰۱۵]
» نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ عبدالکریم سروش (بخش چهارم)[۱۷ ژوييه ۲۰۱۵]
» فاجعه زیستبومی: آیا سد گتوند را باید خراب کرد؟ [۱۹ ژوين ۲۰۱۵]
» نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ علی شریعتی (بخش سوم)[۱۹ مه ۲۰۱۵]
» نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور- آل احمد (بخش دوم) [۰۵ مه ۲۰۱۵]
» نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ (بخش یکم) [۳۰ آپريل ۲۰۱۵]
» مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان (بخش نهم) [۱۹ آپريل ۲۰۱۵]
» بن بست مسابقه اتمی رژیم و ناسیونالیسم شیعه گرا [۱۰ آپريل ۲۰۱۵]
» مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان (بخش هشتم) [۳۰ مارس ۲۰۱۵]
» مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان (بخش هفتم) [۱۲ مارس ۲۰۱۵]
» حیوان آزاری، دانش، دین، فلسفه و جامعه شناسی (بخش یکم) [۰۲ مارس ۲۰۱۵]
» مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان - بخش ششم [۱۴ فوريه ۲۰۱۵]
» آزادی بیان از نظر قانونی و جامعه شناسی محدودیت ندارد [۰۳ فوريه ۲۰۱۵]
» مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان - بخش پنجم [۲۲ ژانويه ۲۰۱۵]
» تروریسم اسلامی و کشتار هنرمندان در پاریس [۰۸ ژانويه ۲۰۱۵]
» مذهب شیعه، ریشه از خود بیگانگی ایرانیان - بخش چهارم [۰۲ ژانويه ۲۰۱۵]
» مذهب شیعه، ریشه از خود بیگانگی ایرانیان - بخش سوم [۲۱ دسامبر ۲۰۱۴]
» مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان - بخش دوم [۰۱ دسامبر ۲۰۱۴]
» مذهب شیعه ریشه از خود بیگانگی ایرانیان - بخش یکم [۱۳ نوامبر ۲۰۱۴]
» آلودگی هوا در ایران: کشتار سالانه ۴۵۰۰۰ نفر [۳۱ اکتبر ۲۰۱۴]
» جامعه شناسی شهری اکولوژیکی تهران [۲۲ اکتبر ۲۰۱۴]
» خدمت روشنفکران به اسلام و خیانت به آزاد اندیشی [۰۲ اکتبر ۲۰۱۴]
» خامنه ای، احمدی نژاد، روحانی، ویرانگران محیط زیست [۲۴ اوت ۲۰۱۴]
» متفکران و روشنفکران اکولوژیست زیستبومگرای جهان و ایران [۱۹ اوت ۲۰۱۴]
» غرب دوست ما و اسلام ضد ما [۰۲ اوت ۲۰۱۴]
» حوادث مرگبار و بیماریهای شغلی در بنگاههای تولیدی ایران [۲۴ ژوييه ۲۰۱۴]
» عقب ماندگی عبدالکریم سروش در باره حجاب زنان [۰۹ ژوييه ۲۰۱۴]
» پیوند آقای سروش و استبداد خمینی [۱۸ ژوين ۲۰۱۴]
» چپ ایران در بن بست ها و عقب ماندگی فکری [۲۹ آپريل ۲۰۱۴]
» سوگند "زیبا کلام" به موی محمد بن عبدالله و سرسپردگی روشنفکری[۰۹ آپريل ۲۰۱۴]
» ایران، آلوده ترین هوا در جهان [۰۶ آپريل ۲۰۱۴]
» محیط زیست ایران در سالی که گذشت، ویرانگری بیشتر [۲۱ مارس ۲۰۱۴]
» جمهوری اسلامی با بنزین سمی ایرانیان را کشت [۲۷ فوريه ۲۰۱۴]
» سرمایه گذاری برای مسجد و قرآن، فلاکت آموزشی برای مدرسه و دانشگاه[۲۰ فوريه ۲۰۱۴]
» ناکارآئی سیاست بهداشت و اوج گیری بیماریها در ایران [۳۱ ژانويه ۲۰۱۴]
» مرگ هامون، پیمان شکنی افغانستان و بی لیاقتی جمهوری اسلامی[۱۵ ژانويه ۲۰۱۴]
» خشونت در ایران، جامعه شناسی یک آسیب [۱۷ دسامبر ۲۰۱۳]
» جنایت علیه بشریت، جنایت زیست محیطی در ایران [۰۲ دسامبر ۲۰۱۳]
» برندگان مذاکرات اتمی ژنو [۲۴ نوامبر ۲۰۱۳]
» استراتژی آمریکا، فرانسه و جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی ژنو [۱۲ نوامبر ۲۰۱۳]
» زلزله در بوشهر و خطر انفجار نیروگاه اتمی [۲۵ اکتبر ۲۰۱۳]
» اسلام برای اسارت زنان [۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳]
» عقب نشینی جمهوری اسلامی در بحران اتمی؟ [۲۶ سپتامبر ۲۰۱۳]
» سدسازی در ایران، فساد دولتی وتخریب [۱۱ سپتامبر ۲۰۱۳]
» آقای روحانی، آهوان ایران را نکشید! [۳۰ اوت ۲۰۱۳]
» سرمایه داری ایرانی، سرمایه داری چینی [۲۸ اوت ۲۰۱۳]
» رنج نیمی از مردم ایران ازبحران خشکسالی و بیابانزائی [۱۶ ژوييه ۲۰۱۳]
» مصر معترض و دام های مذهبیون درایران [۰۶ ژوييه ۲۰۱۳]
» چرا ۱۴ میلیون نفر در انتخابات شرکت نکردند؟ [۲۸ ژوين ۲۰۱۳]
» جامعه شناسی انتخاباتی ایران [۱۸ ژوين ۲۰۱۳]
» جامعه‏‌شناسی فساد در ایران [۲۴ آپريل ۲۰۱۳]
» ایران: بحران آب، سوء مدیریت و پیآمد‌ها [۱۱ آپريل ۲۰۱۳]
» سیاست اتمی ایران درمذاکرات قزاقستان [۰۴ مارس ۲۰۱۳]
» آلودگی درایران، کشتار آرام شهروندان [۱۲ فوريه ۲۰۱۳]
» حقوق بشر و نیروهای مخالف آن [۰۱ ژانويه ۲۰۱۳]
» اتم، ایدئولوژی تکنوکرات ها و جنگ طلبان [۱۰ دسامبر ۲۰۱۲]
» جامعه شناسی دین و خرافات [۳۰ نوامبر ۲۰۱۲]
» فاجعه زیستبومی خلیج فارس، یک فاجعه انسانی [۰۹ نوامبر ۲۰۱۲]
» دین و توهین، نوگرایان دینی وناباوران [۱۹ اکتبر ۲۰۱۲]
» تالاب انزلی را از مرگ نجات دهید [۲۷ اوت ۲۰۱۲]
» ریزگردهای سرطان زا در جمهوری اسلامی [۲۱ ژوييه ۲۰۱۲]
» سد گتوند، آثارباستانی و روستاهایی که زیر آب می‌روند [۱۹ ژوييه ۲۰۱۲]
» اسلام و خود سانسوری روشنفکران [۳۰ مه ۲۰۱۲]
» در برابر تروریست های اسلامگرا، قاطعانه از شاهین نجفی دفاع نمائیم [۱۳ مه ۲۰۱۲]
» ما اسلام نمی خواهیم ، ما آزادی می خواهیم [۳۰ مارس ۲۰۱۲]
» تحریف و تعرض آقای سروش علیه مخالفان اسلام [۲۹ فوريه ۲۰۱۲]
» رودهای بیمار و دریاچه های سوخته ایران [۱۷ فوريه ۲۰۱۲]
» جمهوری اسلامی برای نفت، پارک ملی "نایبند" راتخریب می کند [۲۶ ژانويه ۲۰۱۲]
» فیلسوفان، نویسندگان و هنرمندان فرانسوی مخالف اسلام [۱۴ ژانويه ۲۰۱۲]
» نقد اسلام آزاد است [۱۲ دسامبر ۲۰۱۱]
» پارلمان اروپا ، ویرانگری زیست محیطی و سیاست اتمی ایران [۰۶ دسامبر ۲۰۱۱]
» بررسی بحران اکولوژیکی دریاچه ارومیه [۲۲ سپتامبر ۲۰۱۱]
» بحران و مبارزه اکولوژیکی و اجتماعی در ایران [۲۸ اوت ۲۰۱۱]
» درختانی که برای پول قتل عام شدند [۱۶ اوت ۲۰۱۱]
» پرسش از سیاستمداران و روشنفکران دینی درباره حکومت لائیک [۳۱ ژوييه ۲۰۱۱]
» بودجه کلان برای تحمیق مردم و بی لیاقتی برای میراث تاریخی [۲۰ ژوييه ۲۰۱۱]
» جمهوری اسلامی زاینده رود و تالاب گاوخونی را نابود کرد [۰۵ ژوييه ۲۰۱۱]
» چرا تونس توانست، ولی ایران نتوانست؟ [۲۵ ژوين ۲۰۱۱]
» سیاست و اخلاق سیاسی [۲۷ مه ۲۰۱۱]
» انفجار اتمی در ژاپن و فردا در ایران نیروگاه اتمی بوشهر را ببندید [۱۴ مارس ۲۰۱۱]
» دیپلما سی اتمی ایران وبازی با غرب [۲۵ دسامبر ۲۰۱۰]
» سیاست اتمی جمهوری اسلامی را محکوم کنیم [۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰]
» همسوئی فمینیسم و اکولوژی سیاسی [۲۷ ژوييه ۲۰۱۰]
» ویرانگری زیست محیطی در ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی [۲۸ ژانويه ۲۰۱۰]
» "آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی!" [۰۱ اوت ۲۰۰۹]
» لائیسیته، جدائی اسلام از حکومت در جنبش ایران [۲۲ ژوييه ۲۰۰۹]


از اين نويسنده در ساير بخش ها:

» الگوی اقتصادی ایران منشا ویرانگری زیست محیطی [۱۲ مه ۲۰۱۴]
» فلسفه "امانوئل لویناس" و توتالیتاریسم اسلام [۱۶ آپريل ۲۰۱۴]
» افزایش طلاق و علل آن در ایران [۰۳ ژانويه ۲۰۱۴]
» اسلام، برده داری و نخبگان دینی [۲۴ ژوييه ۲۰۱۳]
» بحران پولی، اقتصادنفتی، برنامه اتمی ایران [۱۷ اکتبر ۲۰۱۲]
» پیروزی فرانسوا هولاند و دشواریهای بیشمار [۰۷ مه ۲۰۱۲]
» تحلیل از عوامل سیاسی واجتماعی در انتخابات فرانسه [۲۸ آپريل ۲۰۱۲]
» نامزدی "اوا ژولی" در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه [۱۷ ژوييه ۲۰۱۱]
» اقتصاد ایران، یارانه ها و صندوق بین المللی پول [۱۹ ژانويه ۲۰۱۱]
» دانشگاه تابستانی اکولوژیست های فرانسه [۲۸ اوت ۲۰۱۰]


 
در زیر سایه شاه، خمینیسم رشد کرد، جلال ایجادی
http://news.gooya.com/2018/05/post-15320.php
https://www.tribunezamaneh.com/archives/156800
نقش اوباشان، جاهلان و فواحش در انقلاب و رابطۀ آنها با دین و روحانیت. جلال ایجادی و مسعود نقره کار
https://www.youtube.com/watch?v=Bsk3kXR-9Jo

با هم گفتگو کنیم: آیا فروپاشی جمهوری اسلامی برابر است با تجزیه؟ رنگین کمان
https://www.youtube.com/watch?v=IjNyQQwZeU0


واژگونی رژیم، تجزیه ایران نیست، جلال ایجادی
http://news.gooya.com/2018/05/post-15012.php

https://rangin-kaman.net/%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/


«اسلاموفیل»‌های ایرانی کیستند؟ جلال ایجادی
http://news.gooya.com/2018/05/post-14869.php
https://rangin-kaman.net/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F/

https://www.tribunezamaneh.com/archives/155300
جلال ایجادی:حکومت اسلامی مسئول اصلی بحران اتمی و منطقه ای
http://news.gooya.com/2018/05/post-14716.phphttp://www.tribuneiran.org/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AD/


جلال ایجادی: لائیک ها و ترس از انتقاد به اسلام
https://www.youtube.com/watch?v=bxgghzuJuLA&feature=youtu.be

جلال ایجادی افسانه سازی عبدالکریم سروش در بارۀ قرآن

https://www.youtube.com/watch?v=bxqOimY6-XI

با وجود سیل حوادث در میهن چرا تحولی در جامعه شکل نمیگیرد پرسشی از دکتر جلال ایجادی- تلویزیون میهن

https://www.youtube.com/watch?v=KOWCIix615o&feature=youtu.be
آیا "مه ۶۸" را می توان یک انقلاب درنگرش ما به جنسیت و آزادی‌های جنسی تلقی کرد؟ برنام رادیو بین المللی فرانسه

http://fa.rfi.fr/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/20180429-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%87-%DB%B6%DB%B8-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F


جامعه بیمار از دین اسلام، جلال ایجادی
http://news.gooya.com/2018/04/post-13920.php
https://rangin-kaman.net/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
https://www.tribunezamaneh.com/archives/152319ناکارآیی تئوری کارل مارکس-جلال ایجادی
http://news.gooya.com/2018/04/post-13549.php
https://www.tribunezamaneh.com/archives/151162
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=3027
https://rangin-kaman.net/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3/


جلال ایجادی چرا قرآن کتاب آسمانی نیست؟سگالش
https://www.youtube.com/watch?v=UZcVfZ-WkA0

جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (هویت ما و آینده ما) رسانه رنگین کمان
https://rangin-kaman.net/%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7/

سخنرانی جلال ايجادي در انجمن توسعه تجدد پاریس – رسانه ایران فردا
https://www.youtube.com/watch?v=5dMqptYw0EU

آیا ایران دستخوش عقب ماندگی است؟ جلال ایجادی، مسعود نقره کار و جمشید اسدی – سگالش رسانه مانی

https://www.youtube.com/watch?v=ZkGP1FQz6qE

خیزش کافران و مرتدان در برابر ادیان حاکم بر ایران. مانی، ایجادی، وفا یغمایی و آناهید

https://www.youtube.com/watch?v=fWA3SkOnVQc

چگونه ایرانیان از جهان مینوی به چاه جمکران افتادند. مانی، جلال ایجادی و وفایغمایی

https://www.youtube.com/watch?v=kwv_ZSa-CzM

اسلام، سقوط ارزش‌های انسانی، جلال ایجادی
https://rangin-kaman.net/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/

http://news.gooya.com/2018/03/post-13255.php

http://mihantv.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/
عقب ماندگی جامعه ایران در کجاست؟ بخش دوم. جلال ایجادی، کاظم کردوانی، مهرداد درویش پور / رسانه مانی

https://www.youtube.com/watch?v=gqMGdn4EzYs
عقب ماندگی ایران در کجاست؟ جلال ایجادی، عطا هودشتیان و حسن مکارمی / رسانه مانیhttps://www.youtube.com/watch?v=Io28BrcFFCU

تازه ترین مصاحبه تلویزیون اندیشه و اقای مهری با من در باره رویدادهای ایرانhttps://vimeo.com/channels/607903/261576223?ref=fb-share&1


جلال ایجادی #نوروز، پایداری فرهنگی در برابر اسلامhttps://www.youtube.com/watch?v=1dY4I6WPNSs


جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (بخش دوم: نخبگان و روشنفکران در جامعه)https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=K0RA1eQNoXs


نواندیشان دینی، مدافعان تاریخ جعلی؟ مانی، جلال ایجادی و اسماعیل وفا یغماییhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=W3PQrLfSV-M
جلال ایجادی هشت مارس.جامعه شناسی و مدیریت تخریبی در ایران.رادیوتلویزیون مانیhttps://www.youtube.com/watch?v=kudXmMrzAhU&list=PLZbioayj6kfrDgvKjTLOnjokFS6rJkYSH
شکاف در #اپوزیسیون #جمهوری یا #پادشاهی.چرا؟ افشین جم آرام حسامی جلال ایجادی رشیدیان و مانیhttps://www.youtube.com/watch?v=Ul2LTX8fedM


جامعه ایران از اسلام دور میشودhttps://rangin-kaman.net/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/http://news.gooya.com/2018/02/post-11643.php

https://www.tribunezamaneh.com/archives/144997

مصاحبه تلویزیون اندیشه و حسین مهری با جلال ایجادی در باره جنایات و مکافات در جمهوری اسلامیhttps://vimeo.com/channels/607903/254080420
ایا جامعه ایران از اسلام دور میشود و نقش اقتصاد ورشکسته در این دوری با نگاه جلال ایجادی

https://www.youtube.com/watch?v=Vvlue2nF8KQ


جلال ایجادی جامعۀ دینی اسلامی و خطرات آن، برنامه سگالش، رادیومانی

https://www.youtube.com/watch?v=tYbCSuFYDIg&feature=youtu.be
جلال ایجادی چگونه می توان از جامعۀ دینی بیرون رفت؟ برنامه سگالش در رادیومانی

https://www.youtube.com/watch?v=MF4woGzIpq8
جلال ایجادی ریشه های اجتماعی اصلاح طلبان حکومتی برنامه سگالش در تلویزیون مانی:

https://www.youtube.com/watch?v=IZ0b7eo8edM&feature=youtu.be


برنامه تلویزیونی مانی: جلال ایجادی ریشه های اجتماعی اصلاح طلبان حکومتی

https://www.youtube.com/watch?v=4G25Jo02-Mg&t=753s


برنامه تلویزیونی مانی: جلال ایجادی: کدام جامعه شناسی برای ایران

https://www.youtube.com/watch?v=4G25Jo02-Mg&t=753s


بریتانیا بعد از مذاکره با فرانسه حمایت بیشتری از مهاجران خواهد کرد - گفت‌وگو با جلال ایجادی - رادیو فرانسه:

http://fa.rfi.fr/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C-20180118/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C


بیانیه ۱۶ اصلاح طلب دروغگو

https://rangin-kaman.net/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DB%B1%DB%B6-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DA%AF%D9%88/

http://news.gooya.com/2018/01/post-11104.php

http://www.iranglobal.info/node/64206


اتحاد اصلاح طلبان و اصولگرایان علیه مردم ایرانhttps://rangin-kaman.net/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85

http://www.iranglobal.info/node/63982

https://www.tribunezamaneh.com/archives/142371

http://news.gooya.com/2018/01/post-10788.php

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.iranliberal.com%2Fshowright-spalt.php%3Fid%3D2879&h=ATMjDn3ceyC44ZGkIAAqBZmJFdL9hImqrOhVf1ENf0kKK0wE6i6aFpDWjVfdsU83fybq-Penti6qJjBYFcxci1JBdvhOCiksQ709p_d987GWCJ1-Wrz-olcg0tMc6gkbQG0mb-El_HkG0dWuzrv2wEWRDFTYt1BTdar18uuscy1sAARZlICdf-C1-Vwlqcc51XLs5xuSY1SDoMnXUhyr9HywYA_9Tjm60-phYIjtPHCXpv8egzK-4nBUDB8dwyfbFw4M3ttEOPhfRqJHpeZrBpwXDBtTy7o_17wEr4oD2qtC


انفجار اجتماعی برای عدالت و آزادی

http://www.iranglobal.info/node/63903

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.iranliberal.com%2Fshowright-spalt.php%3Fid%3D2870&h=ATPkVEMi0inkO_R7kr0tjE_K5hsXWMgREYjZL8bUFb9k840DebFegtneYkdma6O095Xgxe7n_uZxNGNINE6NLA2sM0Q2j8NfEvhxu6tNZ4nRgpTyyY6KYHiUTG-v1ctiuXMBwBOfDfg1ScGCecDrWsWFE32cesDOjLHti9YrcFyS5ApUROtOy3xlLZD0ukmyNzshubQHcxYK5BLQUsjOLoV0Hi38qJLdywXHT2yUh45rNkuD2O2Tgicsn23M8C7R7Yxy9-Pa7WTRwbh2ZB1rrOjyDnVjRS4EeVykU50AyQpP

https://www.tribunezamaneh.com/archives/142002
هرمنوتیک واژگونه مجتهد شبستری

http://news.gooya.com/2017/12/post-10576.php

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.iranliberal.com%2Fshowright-spalt.php%3Fid%3D2860&h=ATMI-P0rlFe4HnUM6FtpRB_DeR--CcUMtedLZRB_BfwvokRKwgpbB2WWNUvws1WTHuSxPh7VmZzvAu3sqjQVnAqgCTEioCfyfc1g3mMgrZOpEFAMfg_CpS3Iy29cum_n4-qBQNsOKUNylHFaWnXT84WzLTG9myd9c0zFGF8QpbGgziK8eI7dr-CUasQiIKxDz7efNCzOGhTBoGOte_2tzOaGm6xHdhTAjxUuqQYhb4rLV1nS-ekBS6DMkrFIqQgKe6_yHZyhtC5tOd5BtYujm18S_etkm5ZMPqF9HOBBzLHP


برنامه چالش 2 از جلال ایجادی: فلسفه در جامعه

https://www.youtube.com/watch?v=lJm5DvRH2d8
برنامه جدید تلویزیونی جلال ایجادی: چالش 01 اندیشه های فرهنگساز

https://www.youtube.com/watch?v=KOSGkEsZCHs&feature=youtu.be


هوش مصنوعی، چالشی تازه در فلسفه و جامعه شناسیhttps://rangin-kaman.net/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C

http://news.gooya.com/2017/12/post-10256.php

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tribunezamaneh.com%2Farchives%2F141572&h=ATM5s45xVGimwHdgxSKj_ruaOtfo_-BiO64UuyAa8SdBULwfD4m1VviJEjmHZiRnQfY_832QOHj5nkpXopj8XouiL7QV92KyO_gf02S2_bRrYHhXXvQDakq9LZDScGz2mgokAeL9XpVhsZ8Jz65AVJZCeKdMOytBIjIo0bJyczBNmq0FbUR_yZyxVLWnCNY8DDRfdjlYqsEhYa7lkOY-QLt0dwUiUpvq9hGJcANMDpSyLw69bXupAYsPjy-B_nK-R8D9i8JNFw4-m1GZP9hNEK7Wu0izBjtQjXB-WlekhMpqP5ysgnU


فلسفه در ایران و سقوط اسلامیhttps://rangin-kaman.net/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/

http://news.gooya.com/2017/11/post-9473.php

http://www.tribuneiran.org/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7/

http://www.iranglobal.info/node/63241

سایت جدید آزادی و عدالت اجتماعی آغاز بکار کرد. این سایت طرفدار سوسیال دمکراسی است. مصاحبه من در باره تاریخ سوسیال دمکراسی و انتقاد اکولوژیکی نسبت به آن

https://azadivaedalat.com/%da%af%d9%81%d8%aa-%d9%88-%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%af/https://azadivaedalat.com/مصاحبه من رسانه رنگین کمان در باره نقش فرهنگ و تاریخ در همسازی ملی

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frangin-kaman.net%2F%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C%2F&h=ATO_JqWHDCbyIAO_tJBfPyt3N4GgYB67ByvbnA4MpyQTvLkx65OUfuPrL2_8NblEsndLfJBosBk6rVCatgg9p2wLCU1k_ADc-zNSi77N2SCagp8qkDMMjd7fdiq28rdCqr9DeAdO-jk&s=1&enc=AZM7X4uIbBcVolq4zf_nXXSsOwMM9zUxi796MYeulntfbvENtcpY9by5kx-FANylpC82fjCKafINDwog9MGSMCDkCh8cvZSiPSUtNjOmYjJYewمصاحبه رسانه مانی با ایجادی و چوبینه در باره خاورمیانه و یمن و ایران

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frangin-kaman.net%2F%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C%2F&h=ATO_JqWHDCbyIAO_tJBfPyt3N4GgYB67ByvbnA4MpyQTvLkx65OUfuPrL2_8NblEsndLfJBosBk6rVCatgg9p2wLCU1k_ADc-zNSi77N2SCagp8qkDMMjd7fdiq28rdCqr9DeAdO-jk&s=1&enc=AZM7X4uIbBcVolq4zf_nXXSsOwMM9zUxi796MYeulntfbvENtcpY9by5kx-FANylpC82fjCKafINDwog9MGSMCDkCh8cvZSiPSUtNjOmYjJYew

هرگونه تفاهم ملی باید بر پایه بازنگری تاریخی و درک باز از ایرانشهری باشد. آسیب ها و از جمله ازخودبیگانگی ناشی از اسلام باید مورد بررسی قرار گیرد. این درک انتقادی باید زمینه ساز پروژه های نوین در عرصه اجتماعی و اقتصادی و اکولوژیکی و فلسفی و فرهنگی باشد.

نقش فرهنگ و تاریخ در همسازی ملی و مردمی (جلال ایجادی)

https://rangin-kaman.net/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%db%8c/

نواندیشان دینی، مدافعان اسلام استعماری

https://rangin-kaman.net/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C

http://news.gooya.com/2017/10/post-8228.php


درماندگی روشنفکران در برابر دین و تروریسم اسلامی، جلال ایجادیhttp://news.gooya.com/2017/08/post-6924.php


اسلام، دین استعماری و توتالیتاریسمhttp://news.gooya.com/2017/08/post-6440.php

https://rangin-kaman.net/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85

http://www.iranglobal.info/node/61499
اسلام، عامل انحطاطhttps://rangin-kaman.net/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%B7

http://news.gooya.com/2017/08/post-6055.php

https://www.tribunezamaneh.com/archives/130412


پریشان‌گویی آقای سروش در باره مرگ مریم میرزاخانی، جلال ایجادی

http://news.gooya.com/2017/07/post-5713.php

https://rangin-kaman.net/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C

http://www.iranglobal.info/node/61126


خامنه‌ای و استالین، دو مستبد بیمار، جلال ایجادی

http://news.gooya.com/2017/07/post-5237.php

https://rangin-kaman.net/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1

http://degarbavaran.blogspot.fr/2017/07/blog-post_5.html#more

https://www.tribunezamaneh.com/archives/128190


قدرت سیاسی ایران در آشوبhttps://rangin-kaman.net/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8http://news.gooya.com/2017/06/post-4939.php
ضرورت انتقاد هرمنوتیکی بر قرآن ازجلال ایجادی

http://rangin-kaman.net/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C

https://www.tribunezamaneh.com/archives/125817

http://news.gooya.com/2017/06/post-4488.php


میزگرد رنگین کمان با جلال ایجادی قسمت اول: بنیادگرایی در اسلام

https://rangin-kaman.net/%D9%85%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85


میزگرد رنگین کمان با جلال ایجادی قسمت دوم: بنیادگرایی در اسلام

https://rangin-kaman.net/%D9%85%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85

تمدن - فرهنگ و محیط زیست با جلال ایجادی بخش 29 از جنگ خامنه ای با روحانی تا نقش نفت در محیط زیست

https://youtu.be/nQaflazOOUUتمدن - فرهنگ و محیط زیست با جلال ایجادی بخش 28 از سند 2030 تا نقش انسان در محیط زیست

https://t.co/xtFGrWDVbL
انتخابات ایران، پراگماتیسم و آرمان‌گرایی

http://news.gooya.com/2017/05/post-3956.php

http://degarbavaran.blogspot..fr/2017/05/blog-post_887.html#moreپوپولیسم، روانپریشی در سیاست و کرنش روشنفکری چپ

http://melliun.org/iran/124557

http://www.iranglobal.info/node/60216

http://news.gooya.com/2017/05/post-3801.php

https://www.tribunezamaneh.com/archives/123545انتخابات فرانسه، خوشبینی یا بن بست

http://rangin-kaman.net/1396/02/22/91410/

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=40805

http://news.gooya.com/2017/05/post-3592.phpنواندیشان دینی مبلغ خرافات و علیه مدرنیتهhttp://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=40644

https://www.tribunezamaneh.com/archives/119357

http://rangin-kaman.net/1396/01/22/86781/

http://news.gooya.com/2017/04/post-2636.php
ترکیب کابنیه جدید فرانسه به ریاست "ادوارد فیلیپ" - گفت‌وگو با جلال ایجادی

http://fa.rfi.fr/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C-20170517/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-0مصاحبه جمشید چالنگی با جلال ایجادی و مهدی خزعلی در باره انتخابات ایران

https://vimeo.com/216749752

0:06 / 1:24:46
تمدن - فرهنگ و محیط زیست با جلال ایجادی بخش24 (دو انتخابات در چند پرسش )

https://youtu.be/cjz2rgPDyfY0:04 / 1:27:49
تمدن - فرهنگ و محیط زیست با جلال ایجادی بخش23 (انتخابات - اقتصاد ومحیط زیست )

https://youtu.be/qmGE4h_BvXI


تمدن - فرهنگ و محیط زیست با جلال ایجادی بخش 22 (انتخابات فرانسه - تعریف خلق و ملتhttps://youtu.be/DRphYnvmu9k


تمدن - فرهنگ و محیط زیست با جلال ایجادی(1 انتخابات و شارلی ابدو2- سوخت پاک) بخش 20

https://t.co/fCeACUVSlw


حقایقی از ایران با پری عسکری برنامه 6 با دکتر جلال ایجادی ، فواد پاشائی و علی حقدارhttps://youtu.be/buPlpc0Uvdc


تاریخ شکل گیری قرآن در تناقض با معجزه، جلال ایجادی
http://rangin-kaman.net/1395/11/22/77322/

http://news.gooya.com/2017/02/post-634.php

http://www.iranglobal.info/node/58824


قرآن، مبلغ پیام تورات، جلال ایجادی

http://rangin-kaman.net/1395/11/07/74839/

https://www.tribunezamaneh.com/archives/113655

http://news.gooya.com/politics/archives/2017/01/223094.php


تمدن - فرهنگ و محیط زیست با دکتر جلال ایجادی( پایشگاه ابادان و محیط زیست) بخش 13https://www.youtube.com/watch?v=KUvAC7Loxtc
تمدن - فرهنگ و محیط زیست با دکتر جلال ایجادی(ترامپ وجهان / کنفرانس رامسر 1349)


https://youtu.be/WTCDb6JOZEM
پیشنهاد جلال ایجادی به عبدالکریم سروش

پنج شنبه, ۱۶ام دی, ۱۳۹۵

تریبون زمانهآقای عبدالکریم سروش
بدنبال خواست آقای مجتهد شبستری از «مراجع بزرگ تقلید» برای مناظره در باره «اعتبار علم فقه و اجتهاد فقهی» در عصر حاضر، شما برای حمایت از این مناظره نامه ای منتشر کردید و نوشتید که «در این مناظره‌ها جز خیر و برکت» نمی‌بینید. شما در نامه خود گفته اید: « نمی‌دانم چرا علماء و مراجع طفره می‌روند..» زیرا «برای تأمین سلامت اجتماع و حسن جریان امور، بر عاطفه‌ی محض نمی‌توان تکیه کرد، چون از آن جز خشونت و تعصب بر نمی‌خیزد..» و شما افزوده اید:«من به منزله‌ی یک ناظر مشتاق و مشفق، دلم بر جوانانی می‌سوزد و می‌لرزد که پنجه‌ی تردید و حیرت دلشان را می‌فشارد و بار سنگین سؤالات، ستون فقراتشان را می‌شکند.»
بطور مسلم آنچه که شما در باره مناظره در دنیای دینداران و توضیح اختلاف دیدگاه میان نواندیشان دینی و «مراجع بزرگ تقلید» نوشته اید، از یک ضرورت ناشی می شود و برای جامعه مفید است. ولی باید تاکید کرد که گفتگو و مناظره میان ناباوران و منقدان دین از یکسو و از سوی دیگر دینداران نواندیش نیز، یک ضرورت است. در سالهای اخیر کتابها و نوشتارهای متعددی در نقد افکار نواندیشان و قرآن و اسلام منتشر شده است. اندیشه ورزان گوناگونی مفاهیم اساسی مورد توجه و اعتقاد شما را، از نظر تاریخی، علمی، فلسفی و جامعه شناسی و روش هرمنوتیک، به نقد علمی کشیده اند. من به سهم خود و با صراحت نوشتارهای علمی متعددی در باره دین، شیعه گری و نقش منفی آن، پیامبر، نواندیشان دینی و نقد هرمنوتیک قرآن بمثابه یک نوشته تاریخی و التقاطی، منتشر ساخته ام. بعلاوه در چندین مقاله، نظرات شما را مورد بررسی انتقادی قرارداده ام. علیرغم این تلاشهای فکری و نظری، متاسفانه تاکنون فرصت جدی مناظره مستقیم و کافی بوجود نیامده است.
آقای سروش گرامی، حال با توجه به علاقه ای که برای مناظره ابراز کرده اید، من از این فرصت استفاده کرده و چنین گفتگویی را میان شما و خود پیشنهاد می کنم. از آنجا که مناظره متین به سود جامعه و تاریخ می باشد و شفافیت نظری به ارتقا فکری جامعه و توسعه خردگرایی کمک می رساند، پسندیده است که به بحث های گرهی مانند قرآن و شکل گیری تاریخی آن، اسلام و رابطه آن با دمکراسی و حقوق بشر، بپردازیم. موضعگیرهای کوتاه و خبری در رسانه ها مطلوب این بحث نیست. جامعه روشنفکری و نخبگان ایرانی نیازمند گفتگوهای مستدل و اساسی میان منقدان علمی دین و نواندیشان دینی هستند. نظر شما در اصلاح دین اسلام و نظر من در باره اسلام همچون عامل ازخودبیگانگی و قرائت هرمنوتیک قرآن و پیوند پیدایشی آن با تورات، از جمله بحث های متنوع و مهم جامعه ایران است. بدون شک اینگونه گفتگوهای پایه ای در باره قرآن و اسلام، بدور از تقدس گرایی و تعصب و دگماتیسم، قادرند با متانت و صراحت، کیفیت مبارزه نظری و تئوریک را ارتقا دهند.
امیدوارم که پیشنهاد من مورد توجه شما قرار گیرد.
با مهر
جلال ایجادی، جامعه شناس
4/1/2017 پاریس.
نوشته و مصاحبه


عقیم کردن انسان و ایدئولوژیهای جنایتکار

گورخواب ها و شلاق حکومتی

http://www.iranglobal.info/node/58289

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=39787

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/12/222049.php

https://www.tribunezamaneh.com/archives/111709


تمدن - فرهنگ و محیط زیست با جلال ایجادی( جنگ و محیط زیست) بخش7

https://youtu.be/Mj9R4-464oU
بخش6- تمدن - فرهنگ و محیط زیست با دکتر جلال ایجادی( تغذیه و محیط زیست)

https://youtu.be/-VWibz_EpvM


مرگ کاسترو مستبد و درماندگی فکری چپ ایرانی،

http://rangin-kaman.net/1395/09/12/66241/

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/12/220816.php

https://www.tribunezamaneh.com/archives/110035

برنامه تلویزیونی محیط زیستی
اب مشکل کلیدی جهان ولی در میهن ما موضوع زندگی و اینده ما میباشد با نگاه جلال ایجادی بخش چهارم

https://youtu.be/vbLRNMOChEs


نقش دولت و فرهنگ جامعه در امر محیط زیست در پرسشی از جلال ایجادی بخش دومhttps://youtu.be/OP0ae_qGZLA


محیط زیست و وظیفه ما با جلال ایجادی بخش نخست

https://www.youtube.com/watch?v=En-FcP2nsAY


ترورهای اسلامی در پاریس و منشا خشونت

https://www.tribunezamaneh.com/archives/108976

http://rangin-kaman.net/1395/08/27/63850/

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/11/220149.php


تکنولوژی انترنتی و تغییر هویت و اومانیسم در جامعه

http://rangin-kaman.net/1395/08/14/61790/

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=39391

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/11/219675.php


جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران و عربستان: جلال ایجادی

http://rangin-kaman.net/1395/07/06/53830/

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/09/218038.php


قرآن همان تورات است. از: جلال ایجادیhttps://www.tribunezamaneh.com/archives/104930#.V9FZXCimETI.facebook

http://rangin-kaman.net/1395/06/17/49613/

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/09/217179.php

http://melliun.org/iran/100855

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-81230.html

http://degarbavaran.blogspot.fr/2016/09/blog-post_38.htmlرونق کویرخواری در ایران

http://www.radiofarda.com/a/b21-desert-grab/27257712.html

آدونیس، اسلام و تراژدی نیندیشیدنhttp://rangin-kaman.net/1395/06/03/46716/

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/08/216545.php

http://iranglobal.info/node/56389

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=38884


فیلسوف «میشل انفره»، نقد اسلام و تروریسم


http://news.gooya.com/politics/archives/2016/08/216176.php

http://www.iranglobal.info/node/56231

http://rangin-kaman.net/1395/05/28/45387/

http://www..asre-nou.net/php/view.php?objnr=38822

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=38884

https://www..tribunezamaneh.com/archives/103601#.V7LTHUbYR0o.facebook
منابع طبیعی در جهان و ایران و زندگی قسطی

https://www.tribunezamaneh.com/archives/103342

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=38787

http://news.gooya..com/politics/archives/2016/08/215946.php
جامعه ترس و نقش تروریسم اسلامی
https://www.tribunezamaneh.com/archives/102726

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/07/215410.php

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=38704

http://rangin-kaman.net/1395/05/10/41389/


پیامبر اسلام، میان تاریخ، دروغ و اسطوره (بخش دوم)، جلال ایجادی

http://news.gooya..com/politics/archives/2016/07/215169.php

https://www.tribunezamaneh.com/archives/102294جلال ایجادی در گفتگوی اختصاصی باروشنفکر: سکولاریسم و لائیسیته همسو و همزاد دموکراسی هستند

https://roshanfekr.org
پیامبر اسلام، میان تاریخ، دروغ و اسطوره (بخش یکم)، جلال ایجادی

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/07/214634.php

https://www.tribunezamaneh.com/archives/101793

http://rangin-kaman.net/1395/04/19/36627/

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=38623


فلسفه، معنای زندگی و ارزش های اخلاقی، جلال ایجادی

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/06/214096.php

https://www.tribunezamaneh.com/archives/100669

http://degarbavaran.blogspot.fr/2016/06/blog-post_76.html

http://iranglobal.info/node/55433?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook

https://roshanfekr.org/2016/06/25/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D9%84/

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=38475
قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته‌ای تاریخی التقاطی (بخش هفتم)، جلال ایجادی

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/06/213874.php

https://www.tribunezamaneh.com/archives/100445

http://rangin-kaman.net/1395/03/31/32384/

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=38441


جایگاه اسلام در فرهنگ و هویتِ ملیِ ایرانیان
مصاحبه چهار نفریhttp://rangin-kaman.net/1395/04/04/33331/
رویارویی دولت و سندیکاها در فرانسه - گفت‌وگو رادیو فرانسه با جلال ایجادیhttp://fa.rfi.fr/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-201/مصاحبه تلویزیونی بهرام مشیری در باره قران با جلال ایجادی

https://www.youtube.com/watch?v=CL2ZOhWy768&feature=share

مصاحبه حسین مهری تلویزیون اندیشه با ایجادی در باره آسیب های اجتماعی و خشونت

https://www.youtube.com/watch?v=8Rlf2HfGdC4&feature=share

مصاحبه سیروس ملکوتی با ایجادی در باره جامعه ایران و تحولات ان

https://www.youtube.com/watch?v=DAmwJHncKNE&feature=share


نوشتارها
قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته‌ای تاریخی التقاطی (بخش ششم)،
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/06/213404..php
https://www.tribunezamaneh.com/archives/99513#.V1lUL0RCE9s.facebook
http://rangin-kaman.net/1395/03/20/29802/
http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=38374
قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته‌ای تاریخی التقاطی (بخش پنجم)،
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/05/212506.php
https://www.tribunezamaneh.com/archives/98063#.Vz8EfZV5-VI.facebook
قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته‌ای تاریخی التقاطی (بخش چهارم)،
https://www.tribunezamaneh.com/archives/97491#.VzD4dNTr2U4.facebook
http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=38153
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/05/211943.php
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-78280.html
http://melliun.org/iran/90445
قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته‌ای تاریخی التقاطی (بخش سوم)، جلال ایجادی

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/04/211479.php

http://rangin-kaman.net/1395/02/07/25879/


قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش دوم)

https://www.tribunezamaneh.com/archives/96266#.VxTHvPE7phs.facebook

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/04/211083.php


http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=37974

http://rangin-kaman.net/1395/01/30/25714/

http://radiokoocheh.com/20583قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش یکم)
https://www.tribunezamaneh.com/archives/95940

http://rangin-kaman.net/1395/01/18/25535/http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=37902

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/04/210568.phpکتاب «جامعه‌شناسی آسیب‌ها و دگرگونی‌های جامعه ایران» نوشته جلال ایجادی (جامعه شناس دانشگاه پاریس)

http://www.handsmedia.com/books/?book=sociology-of-fractures-and-changes-in-iranian-society


خداناباوری و آتئیسم در حکومت الهی

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/02/209112.php

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=37594

http://radiokoocheh.com/20103

http://rangin-kaman.net/1394/12/09/25062/

https://www.tribunezamaneh.com/archives/93252#.VtRh9eJUTRA.facebookhttps://www.facebook..com/profile.php?id=100000162180156#http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=36834آرشيو مقالات

» قران نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی و التقاطی - (بخش چهارم)[۱۰ مه ۲۰۱۶]
» قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش سوم)[۲۷ آپريل ۲۰۱۶]
» قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش دوم)[۱۹ آپريل ۲۰۱۶]
» قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش یکم)[۰۷ آپريل ۲۰۱۶]
» خداناباوری و آتئیسم در حکومت الهی [۲۸ فوريه ۲۰۱۶]
» کفرگویی و نقد علمی قرآن یک ضرورت است [۱۱ فوريه ۲۰۱۶]
» آقایان اشکوری و سروش، خشونت و تبعیض در قرآن (بخش دوم) [۰۷ ژانويه ۲۰۱۶]
» آقایان اشکوری و سروش، شما در باره اسلام شناخت علمی ندارید (بخش اول)[۲۷ دسامبر ۲۰۱۵]
» پایان کنفرانس جهانی کاپ ۲۱ و محیط زیست ایران (بخش چهارم) [۱۵ دسامبر ۲۰۱۵]
» کنفرانس جهانی کاپ ۲۱ و محیط زیست ایران (بخش سوم) [۰۹ دسامبر ۲۰۱۵]
» داعش، اسلام و آقای یوسفی اشکوری [۲۷ نوامبر ۲۰۱۵]
» پاریس، تروریسم اسلامی و دمکراسی زخمی [۱۴ نوامبر ۲۰۱۵]
» کنفرانس جهانی کاپ ۲۱ و محیط زیست ایران (بخش دوم) [۰۷ نوامبر ۲۰۱۵]
» کنفرانس جهانی کاپ ۲۱ و محیط زیست ایران (بخش یکم) [۲۶ اکتبر ۲۰۱۵]
» نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ (عبدالکریم سروش- بخش نهم)[۱۶ اکتبر ۲۰۱۵]
» تروریسم اسلامی، غرب و جامعه ای مضطرب [۰۳ اکتبر ۲۰۱۵]
» نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ (عبدالکریم سروش- بخش هشتم)[۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵]
» نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ (عبدالکریم سروش- بخش هفتم)[۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵]
» xنواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ (عبدالکریم سروش - بخش ششم)[۳۰ اوت ۲۰۱۵]
» نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ عبدالکریم سروش (بخش پنجم)[۱۳ اوت ۲۰۱۵]
» جامعه شناسی بازیگران و قرارداد اتمی [۲۳ ژوييه ۲۰۱۵]
» نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ عبدالکریم سروش (بخش چهارم)[۱۷ ژوييه ۲۰۱۵]
» فاجعه زیستبومی: آیا سد گتوند را باید خراب کرد؟ [۱۹ ژوين ۲۰۱۵]
» نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ علی شریعتی (بخش سوم)[۱۹ مه ۲۰۱۵]
» نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور- آل احمد (بخش دوم) [۰۵ مه ۲۰۱۵]
» نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ (بخش یکم) [۳۰ آپريل ۲۰۱۵]
» مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان (بخش نهم) [۱۹ آپريل ۲۰۱۵]
» بن بست مسابقه اتمی رژیم و ناسیونالیسم شیعه گرا [۱۰ آپريل ۲۰۱۵]
» مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان (بخش هشتم) [۳۰ مارس ۲۰۱۵]
» مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان (بخش هفتم) [۱۲ مارس ۲۰۱۵]
» حیوان آزاری، دانش، دین، فلسفه و جامعه شناسی (بخش یکم) [۰۲ مارس ۲۰۱۵]
» مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان - بخش ششم [۱۴ فوريه ۲۰۱۵]
» آزادی بیان از نظر قانونی و جامعه شناسی محدودیت ندارد [۰۳ فوريه ۲۰۱۵]
» مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان - بخش پنجم [۲۲ ژانويه ۲۰۱۵]
» تروریسم اسلامی و کشتار هنرمندان در پاریس [۰۸ ژانويه ۲۰۱۵]
» مذهب شیعه، ریشه از خود بیگانگی ایرانیان - بخش چهارم [۰۲ ژانويه ۲۰۱۵]
» مذهب شیعه، ریشه از خود بیگانگی ایرانیان - بخش سوم [۲۱ دسامبر ۲۰۱۴]
» مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان - بخش دوم [۰۱ دسامبر ۲۰۱۴]
» مذهب شیعه ریشه از خود بیگانگی ایرانیان - بخش یکم [۱۳ نوامبر ۲۰۱۴]
» آلودگی هوا در ایران: کشتار سالانه ۴۵۰۰۰ نفر [۳۱ اکتبر ۲۰۱۴]
» جامعه شناسی شهری اکولوژیکی تهران [۲۲ اکتبر ۲۰۱۴]
» خدمت روشنفکران به اسلام و خیانت به آزاد اندیشی [۰۲ اکتبر ۲۰۱۴]
» خامنه ای، احمدی نژاد، روحانی، ویرانگران محیط زیست [۲۴ اوت ۲۰۱۴]
» متفکران و روشنفکران اکولوژیست زیستبومگرای جهان و ایران [۱۹ اوت ۲۰۱۴]
» غرب دوست ما و اسلام ضد ما [۰۲ اوت ۲۰۱۴]
» حوادث مرگبار و بیماریهای شغلی در بنگاههای تولیدی ایران [۲۴ ژوييه ۲۰۱۴]
» عقب ماندگی عبدالکریم سروش در باره حجاب زنان [۰۹ ژوييه ۲۰۱۴]
» پیوند آقای سروش و استبداد خمینی [۱۸ ژوين ۲۰۱۴]
» چپ ایران در بن بست ها و عقب ماندگی فکری [۲۹ آپريل ۲۰۱۴]
» سوگند "زیبا کلام" به موی محمد بن عبدالله و سرسپردگی روشنفکری[۰۹ آپريل ۲۰۱۴]
» ایران، آلوده ترین هوا در جهان [۰۶ آپريل ۲۰۱۴]
» محیط زیست ایران در سالی که گذشت، ویرانگری بیشتر [۲۱ مارس ۲۰۱۴]
» جمهوری اسلامی با بنزین سمی ایرانیان را کشت [۲۷ فوريه ۲۰۱۴]
» سرمایه گذاری برای مسجد و قرآن، فلاکت آموزشی برای مدرسه و دانشگاه[۲۰ فوريه ۲۰۱۴]
» ناکارآئی سیاست بهداشت و اوج گیری بیماریها در ایران [۳۱ ژانويه ۲۰۱۴]
» مرگ هامون، پیمان شکنی افغانستان و بی لیاقتی جمهوری اسلامی[۱۵ ژانويه ۲۰۱۴]
» خشونت در ایران، جامعه شناسی یک آسیب [۱۷ دسامبر ۲۰۱۳]
» جنایت علیه بشریت، جنایت زیست محیطی در ایران [۰۲ دسامبر ۲۰۱۳]
» برندگان مذاکرات اتمی ژنو [۲۴ نوامبر ۲۰۱۳]
» استراتژی آمریکا، فرانسه و جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی ژنو [۱۲ نوامبر ۲۰۱۳]
» زلزله در بوشهر و خطر انفجار نیروگاه اتمی [۲۵ اکتبر ۲۰۱۳]
» اسلام برای اسارت زنان [۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳]
» عقب نشینی جمهوری اسلامی در بحران اتمی؟ [۲۶ سپتامبر ۲۰۱۳]
» سدسازی در ایران، فساد دولتی وتخریب [۱۱ سپتامبر ۲۰۱۳]
» آقای روحانی، آهوان ایران را نکشید! [۳۰ اوت ۲۰۱۳]
» سرمایه داری ایرانی، سرمایه داری چینی [۲۸ اوت ۲۰۱۳]
» رنج نیمی از مردم ایران ازبحران خشکسالی و بیابانزائی [۱۶ ژوييه ۲۰۱۳]
» مصر معترض و دام های مذهبیون درایران [۰۶ ژوييه ۲۰۱۳]
» چرا ۱۴ میلیون نفر در انتخابات شرکت نکردند؟ [۲۸ ژوين ۲۰۱۳]
» جامعه شناسی انتخاباتی ایران [۱۸ ژوين ۲۰۱۳]
» جامعه‏‌شناسی فساد در ایران [۲۴ آپريل ۲۰۱۳]
» ایران: بحران آب، سوء مدیریت و پیآمد‌ها [۱۱ آپريل ۲۰۱۳]
» سیاست اتمی ایران درمذاکرات قزاقستان [۰۴ مارس ۲۰۱۳]
» آلودگی درایران، کشتار آرام شهروندان [۱۲ فوريه ۲۰۱۳]
» حقوق بشر و نیروهای مخالف آن [۰۱ ژانويه ۲۰۱۳]
» اتم، ایدئولوژی تکنوکرات ها و جنگ طلبان [۱۰ دسامبر ۲۰۱۲]
» جامعه شناسی دین و خرافات [۳۰ نوامبر ۲۰۱۲]
» فاجعه زیستبومی خلیج فارس، یک فاجعه انسانی [۰۹ نوامبر ۲۰۱۲]
» دین و توهین، نوگرایان دینی وناباوران [۱۹ اکتبر ۲۰۱۲]
» تالاب انزلی را از مرگ نجات دهید [۲۷ اوت ۲۰۱۲]
» ریزگردهای سرطان زا در جمهوری اسلامی [۲۱ ژوييه ۲۰۱۲]
» سد گتوند، آثارباستانی و روستاهایی که زیر آب می‌روند [۱۹ ژوييه ۲۰۱۲]
» اسلام و خود سانسوری روشنفکران [۳۰ مه ۲۰۱۲]
» در برابر تروریست های اسلامگرا، قاطعانه از شاهین نجفی دفاع نمائیم [۱۳ مه ۲۰۱۲]
» ما اسلام نمی خواهیم ، ما آزادی می خواهیم [۳۰ مارس ۲۰۱۲]
» تحریف و تعرض آقای سروش علیه مخالفان اسلام [۲۹ فوريه ۲۰۱۲]
» رودهای بیمار و دریاچه های سوخته ایران [۱۷ فوريه ۲۰۱۲]
» جمهوری اسلامی برای نفت، پارک ملی "نایبند" راتخریب می کند [۲۶ ژانويه ۲۰۱۲]
» فیلسوفان، نویسندگان و هنرمندان فرانسوی مخالف اسلام [۱۴ ژانويه ۲۰۱۲]
» نقد اسلام آزاد است [۱۲ دسامبر ۲۰۱۱]
» پارلمان اروپا ، ویرانگری زیست محیطی و سیاست اتمی ایران [۰۶ دسامبر ۲۰۱۱]
» بررسی بحران اکولوژیکی دریاچه ارومیه [۲۲ سپتامبر ۲۰۱۱]
» بحران و مبارزه اکولوژیکی و اجتماعی در ایران [۲۸ اوت ۲۰۱۱]
» درختانی که برای پول قتل عام شدند [۱۶ اوت ۲۰۱۱]
» پرسش از سیاستمداران و روشنفکران دینی درباره حکومت لائیک [۳۱ ژوييه ۲۰۱۱]
» بودجه کلان برای تحمیق مردم و بی لیاقتی برای میراث تاریخی [۲۰ ژوييه ۲۰۱۱]
» جمهوری اسلامی زاینده رود و تالاب گاوخونی را نابود کرد [۰۵ ژوييه ۲۰۱۱]
» چرا تونس توانست، ولی ایران نتوانست؟ [۲۵ ژوين ۲۰۱۱]
» سیاست و اخلاق سیاسی [۲۷ مه ۲۰۱۱]
» انفجار اتمی در ژاپن و فردا در ایران نیروگاه اتمی بوشهر را ببندید [۱۴ مارس ۲۰۱۱]
» دیپلما سی اتمی ایران وبازی با غرب [۲۵ دسامبر ۲۰۱۰]
» سیاست اتمی جمهوری اسلامی را محکوم کنیم [۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰]
» همسوئی فمینیسم و اکولوژی سیاسی [۲۷ ژوييه ۲۰۱۰]
» ویرانگری زیست محیطی در ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی [۲۸ ژانويه ۲۰۱۰]
» "آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی!" [۰۱ اوت ۲۰۰۹]
» لائیسیته، جدائی اسلام از حکومت در جنبش ایران [۲۲ ژوييه ۲۰۰۹]


از اين نويسنده در ساير بخش ها:

» الگوی اقتصادی ایران منشا ویرانگری زیست محیطی [۱۲ مه ۲۰۱۴]
» فلسفه "امانوئل لویناس" و توتالیتاریسم اسلام [۱۶ آپريل ۲۰۱۴]
» افزایش طلاق و علل آن در ایران [۰۳ ژانويه ۲۰۱۴]
» اسلام، برده داری و نخبگان دینی [۲۴ ژوييه ۲۰۱۳]
» بحران پولی، اقتصادنفتی، برنامه اتمی ایران [۱۷ اکتبر ۲۰۱۲]
» پیروزی فرانسوا هولاند و دشواریهای بیشمار [۰۷ مه ۲۰۱۲]
» تحلیل از عوامل سیاسی واجتماعی در انتخابات فرانسه [۲۸ آپريل ۲۰۱۲]
» نامزدی "اوا ژولی" در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه [۱۷ ژوييه ۲۰۱۱]
» اقتصاد ایران، یارانه ها و صندوق بین المللی پول [۱۹ ژانويه ۲۰۱۱]
» دانشگاه تابستانی اکولوژیست های فرانسه [۲۸ اوت ۲۰۱۰]


 هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر